با تکمیل فرم زیر می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

حداکثر طی ۴۸ ساعت به شما پاسخ می‌دهیم.  ۰۲۶۳۴۱۱۰

  ۱۵۶۰

  ۰۲۱۸۸۲۰۲۷۰۷

  دورنما: ۰۲۶۳۴۱۱۰- داخلی ۹

  ۳۱۴۵۹۸۲۹۲۹ : کد پستی

  feedback@pardis.ir

  کرج، رجایی شهر، برج نیکامال، طبقه سیزدهم اداری